Mass Service Times

Sunday Mass 7:15 AM, 9:00AM ( Children Mass), Sunday Catechism: 10:00 AM
Saturday - ( 4:30 PM  Evening Mass)
Friday - ( 4:45 PM  Evening Mass) Novena After Mass
Daily Mass Monday - Saturday 6:45AM

Catechism Inauguration ,Sacred Herat Church Surathkal

Report of Sunday Catechism Inauguration ,Sacred Herat Church Surathkal
Sunday Catechism inauguration 2023  ceremony  was held on  04 June 2023  Sunday,   at Sacred Heart Church Surathkal at 7.15 am Mass. The theme of the inaugural liturgy was " “DAiÀiÁÛgÁZÉA  Qæ¸ÁÛAªï ²PÀëuï, §jA PÀÄmÁäA ¨ÁAzÀÄPï ¥ÉæÃgÀuï”. “Sunday catechism :  inspiration to form Good families”. 

Obituary ಜೆರೊಮ್ ಡಿ ಸೋಜ( 77) ಕೊಸೆಸಾಂವ್ ವಾಡೊ.

ಜೆರೊಮ್ ಡಿ ಸೋಜ( 77) ಕೊಸೆಸಾಂವ್ ವಾಡೊ.

 ದೇವಾಧೀನ್ ಜಾಲಾ.
(ಪತಿನ್ ಕಾರ್ಮಿನ್. ಭುರ್ಗಿಂ ಜೇಸನ್, ರೋಶನ್, ವಿಲ್ಸನ್.) ಮರ್ಣಾಚಿ ರೀತ್ ಅಜ್ ಸಾಂಜೆರ್ ( 17.05.2023) ಪಾವ್ನೆಚಾರ್ ವರಾರ್ ಘರಾ ಥಾವ್ನ್ ಸುರು ಜಾವ್ನ್ ಜೆಜುಚ್ಯಾ ಪವಿತ್ರ್ ಕಾಳ್ಜಾಜಾ ಇಗರ್ಜೆಂತ್ ಮೀಸಾಚೆಂ ಬಲಿದಾನದ ಆಸ್ತೆಲೆಂ.