Mass Service Times

Sunday Mass 7:15 AM, 9:00AM ( Children Mass), Sunday Catechism: 10:00 AM
Saturday - ( 4:30 PM  Evening Mass)
Friday - ( 4:45 PM  Evening Mass) Novena After Mass
Daily Mass Monday - Saturday 6:45AM

About Us

January 14th 1917 marks the beginning of a new era in the history of Surathkal with the birth of a new parish under the Patronage of Sacred Heart of Jesus. 

ಮೊಗಾಚ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜ್ಗಾರನೊಂ ಆನಿ ಈಷ್ಟಾಮಂತ್ರಾನೊಂ,
ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಿಂ ಸರ್ವ್ ಜಿವಿ ಪಯ್ಕಿಂ ಮನ್ಶಾಕ್ ದೆವಾನ್ ಚಿಂತ್ಪಚಿ , ಆಯ್ಕೊಂಚಿ, ಪೊಳಂವ್ಚಿ ಆನಿ ಉಲೊಂವ್ಚಿ ಸಕತ್ ದಿಲ್ಯಾ. ಹ್ಯಾ ವರ್ವಿ ಮನಿಸ್ ಅಪುಣ್ ಸಮಾಜ್ ಜಿವಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ದಾಕವ್ನ್ ದಿತಾ. ಹ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ತಾಕಾ ಸಂಪರ್ಕ್ , ಸಂವಾದ್, ಜಾಣ್ವಾಯ್, ವಾರ್ತಾ, ಖಬ್ರೊ, ಅನಿ ನವೆಂ ಚಿಂತಾಪ್ ತಾಚ್ಯಾ ಸರ್ವತೋಮುಖ್ ವಾಡಾವಳಿಕ್ ಗೆರ್ಜ್ ಅಸಾ. ಹಾಕಾ ಪೂರಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಮನ್ಶಾನ್ ಸಂಶೋಧನ್ ಕರ್ನ್ ಅಂತರ್ ಜಾಳ್ ಯಾ ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಮಾದ್ಯಮ್, ಅವಿಸ್ಕಾರ್ ಕೆಲೆಂ. ಆನಿ ಅಖ್ಯಾ ಪ್ರಥ್ವೆರ್ ಸರ್ವ್ ಸಂಗ್ತಿ ಭೋವ್ ಉಣ್ಯ ವೆಳಾನ್, ಆನಿ ಅತೀ ವೇಗನ್ ಸಂಸಾರಾಚ್ಯಾ ಪಂತಾನ್ ಪಂತ್ ಪಾವೊಂಕ್ ಸಾದ್ಯ್ ಜಾಲಾಂ. ಅಸಲ್ಯಾ ಅಂತರ್ ಜಾಳಾಚೆಂ ವಾಪರ್ ಅಮ್ಚ್ಯ ಚಡ್ತಾವ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ಕುಟ್ಮಾನಿಂ ಕೆಲಾಂ.
ತಸೆಂಚ್ ಅಮ್ಚ್ಯ ಫಿರ್ಗಜೆ ಥಾವ್ನ್ www.surathkalchurch.com ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ನಾಂವಾಚೆಂ ಅಂ ಅಸ್ಲ್ಲೆಂ ತುಮ್ಕಾಂ ಸವಾಂಕ್ ಕಳಿತ್ ಅಸಾ. ಹ್ಯಾ ಅಂತರ್ ಜಾಳಾಕ್ ಸಂಪರ್ಕ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ತುಮ್ಕಾಂ ಸಮೇಸ್ತಾಂಕ್ ಮೊಗಾಚೆಂ ವಂದನ್.
ಜೆಜುಚ್ಯಾ ಪವಿತ್ರ್ ಕಾಳ್ಜಾಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ದೇವ್ ಪರ್ಜೆಚ್ಯಾ ಬರೆಪಣಾ ಖಾತಿರ್ ಚಾರ್ ವರ್ಸಾ೦ ಆದಿ೦ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲೆ೦ ವೆಬ್ ಸೈಟ್ , ಪಾ೦ಚ್ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಕ್ ಪಾ೦ಯ್ ತೆ೦ಕ್ತಾನಾ ತೆ೦ ಆನಿಕೀ ಚಡ್ ನವ್ಯಾ ರಿತಿನ್ ವಿನ್ಯಾಸ್ ಕರುನ್ ಆಕರ್ಷಿತ್ ಕರ್ನ್, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜ್ ಕುಟ್ಮಾಚೆ೦ ಬರೆಪಣ್ ಸ೦ಸ್ಥ್ಯಾಚಿ ವಾಡಾವಾಳ್ ಆನಿ ಸ೦ಘಟನಾಚಿ ಸೆವಾ ಸರ್ವಾ೦ ಸಾ೦ಗಾತಾ ವಾ೦ಟುನ್ ಘೆ೦ವ್ಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾತಾನಾ , ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜ್ ಕುಟ್ಮಾ೦ತ್ ಮಾಯಾಮೋಗ್ ವಾಡೊ೦ದಿ ಆನಿ೦ ಚಡೊ೦ದಿ. ಏಕಾಮೆಕಾಚ್ಯಾ ಸುಖಾ-ದುಖಾ೦ತ್ ವಾ೦ಟೆಲಿ ಜಾವ್ನ್ , ಏಕಮೆಕಾಚ್ಯ್ಹಾ ಗರ್ಜಾ೦ತ್ ಪಾವೊ೦ಕ್ ಆನಿ೦ ಜೆಜುಚ್ಯಾ ಪವಿತ್ರ್ ಕಾಳ್ಜಾಚಿ ಸಕತ್ ಜಾಣಾ ಜಾ೦ವ್ಕ್ ಆನಿ೦ ಪ್ರಸಾರ ಕರು೦ಕ್ ಹೆ೦ ಮಾಧ್ಯಮ್ ಬಳ್ಳ್ವ೦ತ್ ಹಾತೆರ್ ಜಾ೦ವ್ದಿ ಮ್ಹಣ್ ಹಾ೦ವ್ ಆಶೆತಾ೦.
ಹ್ಯಾ ವೆಬ್ ಸೈಟಾ ಖಾತಿರ್ ದೀಸ್ ರಾತ್ ಸೆವಾ ದಿ೦ವ್ಚ್ಯಾ ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಸಮಿತಿಚ್ಯಾ ಸಾ೦ದ್ಯಾಚೊ, ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ೦ಚೊ, ಪ್ರಾಯೋಜಕಾ೦ಚೊ , ಅನಿ೦ ಜಾಹಿರಾತ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ೦ಚೊ ಹಾ೦ವ್ ಮನಪೂರ್ವಕಿ ಉಪ್ಕಾರ್ ಬಾವುಡ್ತಾ೦ . ಆಮಾ ಸಮೇಸ್ತಾ೦ಚೆರ್ ಜೆಜುಚೆ೦ ಪವಿತ್ರ್ ಕಾಳಿಜ್ ಆಶಿರ್ವಾದ್ ಘಾಲು೦ ಅನಿ೦ ಹೆ೦ ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಸ೦ಪರ್ಕ್ ಕರ್ಚೋ ಹರ್ಯೇಕ್ಲೋ ತಾಚ್ಯಾ ಮೊಗಾಕ್ ಪಾತ್ರ್ ಜಾ೦ವ್ದಿ.
ಲಾ೦ಬ್ ಜಿಯೊ೦ ಸುರತ್ಕಲ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚಿ ದೇವ್ ಪ್ರಜಾ.

ಸುರತ್ಕಲ್


 

Rev. Fr. Paul Pinto

V.Rev. Fr. Paul Pinto

Parish Priest

Loving, Enthusiastic, Friendly, We all welcome you father. 

Phone: + 0824 - 2475326
Mobile: + 0824 - 4753260
E-mail: IThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Call me /Email for any Queries
Rev Fr Antony Lobo

Antony Lobo

Former Parish Priest

We thank you for being our parish priest for the past 8 years.wish you long life, good health, peace and happiness.

Phone: + 0824 - 4753260
Mobile: 0824 - 4753260
E-mail: IThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Call me /Email for any Queries

 


 

Church family that encourages and cares, and a place of belonging in a world of change.

Let us look at the heart of Jesus.  How he treated the most neglected people of the Society.   He loved and respect them.  Let us draw inspiration from him, to love and respect life.  Let us respect our very own life and others and build a community which respects human life.  This is the mission of Christ and our mission.

Our Church