Mass Service Times

Sunday Mass 7:15 AM, 9:45AM ( Children Mass), Sunday Catechism: 9:00 AM
Saturday - ( 4:30 PM  Evening Mass)
Friday - ( 4:45 PM  Evening Mass) Novena After Mass
Daily Mass Monday - Saturday 6:45AM

Wishing you a very happy feast of the Nativity of the Blessed Virgin Mary.

ತುಮ್ಕಾಂ ಸಮೆಸ್ತಾಂಕ್ ಸಂತೊಸ್ ಭರಿತ್ ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತ್ ಆನಿಂ ತಶೆಂಚ್ ಕುಟ್ಮಾಚೆಂ ಫೆಸ್ತ್ ಮಾಗ್ತಾಂ.. ಬಾಳೊಕ್ ಮರಿ ತುಮ್ಕಾಂ ಸರ್ವ್ ಭೆಸಾವಾಂನಿ ಭರೊಂದಿ ಆನಿ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಕ್ ರಾಕೊನ್ ವ್ಹರೊಂದಿ ಮ್ಹಣ್ ಮಾಗ್ತಾಂ..

For All Photos Please Click Here